เจ็คคอล JECKCALL

เจ็คคอล มีสารออกฤทธิ์ 3 ตัวคือ 1.Deltamethrin 0.5 % W/V 2.S-bioallethrin, 10% W/V 3.Piperontl butoxide 0.75% W/V

รหัสสินค้า

192711202106114

ราคา

PHATHONG SHOP STORE

Bestfogger Bf-150
เครื่องพ่นหมอกควัน ใช้สำหรับกำจัดยุงและแมลงทุกชนิด
Bestfogger Bf-200
เครื่องพ่นกำจัดยุง และแมลงทุกชนิดที่สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ ทั้งพ่นหมอกควัน และละอองฝอย